کنترل کیفی مقایسه خروجی یک دستگاه با استاندارهای بین المللی و تعیین میزان خطای آن می باشد.

شامل آزمون هایی است که وضعیت دستگاه را از نظر ایمنی، عملکرد، صحت و دقت مورد ‌‌ارزیابی و سنجش قرار می دهد.

 

 

مشکلات ناشی از کالیبر نبودن دستگاه:

 • عدم اثر بخشی پروسیجر‌های درمانی وابسته به تجهیزات
 • صرف هزینه و زمان بیشتر برای تشخیص و درمان
 • افزایش هزینه های سرویس و نگهداری تجهیزات
 • عدم اعتماد به روند درمان
 • عدم اعتماد پزشک به دستگاه

اهداف کنترل کیفی:

 • افزایش بهره وری سیستم و ارائه خدمات درمانی مطلوب
 • پیشگیری از پیامد های نامطلوب ناشی از توقف فعالیت و خرابی دستگاه ها
 • ایجاد اعتماد همگانی درسطح جامعه در فرآیندهای درمانی، خدماتی و بهداشتی
 • کسب اطمینان از صحت عملکرد تجهیزات
 • افزایش عمر تجهیزات پزشکی
 • کاهش هزینه تجهیزات به دلیل نظارت بر عملکرد دستگاه
 • افزایش عمر تجهیزات پزشکی
 • پیشگیری از تضییع حقوق مصرف کننده
 • افزایش اعتبار بین المللی